Tüysüz Beldesi Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:72 Toprakkale/Osmaniye
Yeni Mahlle 8762/2 Sokak No 4/B
Gavremoğlu Mah.Nuh Naci Yazgan Cad.No23/B
Eski Kahta Cad.Bahçelievler Mah.No:18/B Adıyaman
Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sokak No:23A-23B
Fakülteler Mah. Tellikaya Sok. No:3/B-C Çankaya